Category Archives: Riska Historie- og Museumslag

Kirkesafari til Ryfylke med Riska Historie og Museumslag

Kirkesafari i Ryfylke 24 Mai 2014

Hetland & Madla prosjektet hadde møte for ressursgruppa sist lørdag

De ti lokallagene som står samlet i dettte arbeidet hadde satt av lørdag formiddag til å gå igjennom prosjektets status og å gå igjennom neste trinn i prosjektet.I tillegg til dette var det satt av tid til innspill fra Sola Historielag ved Brit og Tor Erik Hansen som fortalte hvordan de hadde jobbet med avisartikler som omhandler Sola og alt det har medført av gode historier og rariteter. Samlingen er på ca 30 000 artikler. Birger Lindanger gikk igjennom intervjuteknikk på slutten av dagen.

Historiske tilbakeblikk fra Riska

[Trollet i Lifjell. Tegnet av David Maudal, Maudland skoleFortellinger fra gamle dager kaller vi ikke for et eventyr, men noen ganger er det nesten det de er. Å få innblikk i hvordan livet artet seg for de som bodde i Riska for en generasjon eller to og tre siden er interessant og viktig å få dokumentert. Historiske tilbakeblikk fra Riska forteller blant annet om dagliglivet innen skole, jordbruk og fiske.

 

I forbindelse med utbygging i Riska får sagnet om «Trollet i Lifjell» en ny tid og historien har en utvikling helt frem til i dag.
Omslaget på boken er tegnet av David Maudal, Maudland skole. David vant tegnekonkurransen som Riska historie- og museumslag arrangerte på forsommeren 2013.

Hytteporter i Riska – foto fra 2010

Fotografert av Brit Sissel Todnem

Fotoserie av hytteporter
Det er ikke bruk for meg….
En port på Li selvfølgelig-Lykkli

Lykkli – en port på Li selvfølgelig

Latbrandstoget 17.mai

Riska histore- og museumslag er gledelig tilstede i Latbrandstoget

Beste innslag i Latbrandstoget 2009

Beste innslag i Latbrandstoget 2009

 

 

 

 

Minnetavlen ved kverna – Mellerbåtforliset 1893

Minnetavle ved kvernhusene

Minnetavle ved kvernhusene

Mellerbåt forliset

Havariet skjedde med en såkalt mellerbåt, som fraktet mel til Stavanger og returnerte med korn til møllene langs Frøylandsbekken. Båtene hadde fått navn etter måleenheten for korn (og mel), nemlig meller, som er sekker av en viss størrelse.

Kransnedleggelse ved bauta 17.mai 2009 ved Brit Sissel Todnem

Bauten hvor vi minnes Sverre Hoegstad og Mikal Røynli

Bauten hvor vi minnes Sverre Hogstad og Mikal Røynli

Riska minnes Sverre Hogstad og Mikal Røynlid

For dei fleste av oss så kan feira nasjonaldagen i 2009, flott innramma av ein festgrønne natur og flagg som e heiste helt te topps, ongar og voksne så har pynta seg te fest i fin stasen, e det vanskelig å forestilla seg tirsdagen den 9.april 1940.

Kvernhus ved Frøylandsånå

Kverna i Frøylandsånå
Kverna i Frøylandsånå

Fortalt av Bjarne Skjørestad

«Kvednå» i Frøylandsånå

Bjarne Skjørestad har gjort någen tilbakeblikk i forbindelse med gjenopning av kvednå og avdukning av minneplate 25. august 1993.  Me er: Sverre Frøyland, Bjarne Skjørestad og Leiv Hogstad.

Riskasangen

 

RISKASANGEN
Racin Bjelland

Riskakverven inn ved fjorden står i tanke og i tro
Som det beste sted på jorden hvor en riskabu kan bo.
Der vi fikk vår tro å lære rakt oss til med kjærlig hånd
Derfor må vi aldri skjære over kjærlighetens bånd.

Opp mot himlen fjellets tinder står som skjold mot vind og vær
Og ved fjellet fot vi finner furu, bjørk og hatletrær
Rabnafjell og Storaberget ranke står på stormens val
Alltid vil de stå som verge om vår naturskjønne dal.

Herrens hånd har været gavmild da han kledde dette sted
Han gav det søndagsdress og dertil hverdagsjord til bondens sæd
Skjønt man sjelden kan med plogen slå seg opp til pengemann
Se det glitrer gull i skogen – og det blinker sølv i vann.

Fjorden har vel, det er trolig, sine dyder sine feil.
En gang vilter, en gang rolig, en gang blank og fin som speil.
Mange seilere har vunnet fram tross storm og dårlig vær
Men en del er og forsvunnet og man fant dem aldri mer.

Vi har nok av stein som stenger og som sliter plog og mann.
Men tross alt vi stadig trenger inn i lyngens brune land.
Jeg kan høre hvor det runger når jeg går på bygdevei
Det er krutt og stål som sjunger rydningsmarsjen over hei.

Vi har bekker, vi har elver  – fossedur om enn litt svak
Vi har smekre siv som skjelver midt i strømmens strie drag
Vi har mørke troll som myser opp fra forklelivets bunn
vi har skjemt humør som lyser opp i alvorstunge stund.

Vedtekter

Vedtekter i samsvar med årsmøte 2009

Vedtekter for Riska historie- og museumslag, i samsvar med vedtak på årsmøte 17.02.09

§1 Foreningens navn og formål
Foreningens navn er Riska historie- og museumslag. Foreningens formål er å arbeide for god og formålstjenlig bevaring og registrering av Riskabygdas fornminner. Med dette mener innsamling og registrering av bygninger, bruksting, skriftlige- og muntlige beretninger, stedsnavn, levesett, handelsvirksomhet, kommunale dokumenter m.m. med hensikt å bevare dette for kommende generasjoner. Foreningen skal arbeide for at innsamlet materiale skal kunne utstilles i egnede lokaler i bygda.

§2 Medlemskap
Enhver som retter seg etter foreningens vedtekter kan tas opp som medlem. Medlemskapet regnes fra den dato innbetalingen av den til enhver tid fastsatte kontingent er kommet foreningen i hende.

§3 Styret
Foreningens styre skal bestå av 5-fem- medlemmer med funksjonene: leder, sekretær, kasserer og 2 styremedlemmer, samt 2 varamenn. Varamennene har møteplikt og stemmerett ved forfall. Styret er beslutningsdyktig når minst 3-tre- medlemmer er til stede. Ved eventuell stemmelikhet avgjør lederens stemme utfallet.

§4 Årsmøte
Ordinært årsmøte avholdes før utgangen av mars måned. Dato, som bestemmes av styret, kunngjøres sammen med saksliste med minst 14-fjorten- dagers varsel. Innkalling til årsmøte sendes skriftlig til alle medlemmer. På ordinært årsmøte skal legges frem: 1. Årsberetning 2. Revidert regnskap 3. Saker som styret fremmer 4. Saker som er kommet inn fra medlemmer 5. Valg av nye styremedlemmer, revisorer og andre tillitsmenn som foreningen finner nødvendig. 6. Fastsettelse av kontingenten 7. Saker som er kommet inn fra medlemmer, må være styre i hende innen fristen gitt på innkalling for å kunne bli behandlet på årsmøte. Saker som ikke omfatter lover/økonomi avgjøres av vanlig flertall av de fremmøtte. Slike endringer krever 2/3 flertall av de fremmøtte.

§5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte innkalles, dersom styret eller 10-ti- prosent av medlemmene krever dette. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 7 dagers varsel. Innkallingen sendes til alle medlemmer, med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden.

§6 Valgkomite
Valgkomiteen består av 3-tre- medlemmer. Disse velges av årsmøte for 3-tre- år, slik at ett medlem skiftes ut hvert år. Valgkomiteens leder er det medlem som er inn i sitt tredje år. Valgkomiteen fremmer forslag til kandidater til de tillitsverv som til enhver tid er på valg og bistår med gjennomføringen av valgene.

 

Powered by WordPress and ShopThemes
Rogaland Historielag