Vedtekter – LOVAR


For Rogaland Historielag vedtekne på årsmøte 20. februar 1981med endringar vedtekne på årsmøte 17.februar 1988, 25. februar 1992, 25. mars 1995, 28. mars 1998, 16. mars 2002, 29. mars 2003 og 9. mars 2010. (Rettet namn på Fylkeslaget mars 2013)

1.FØREMÅL OG OPPGÅVER

Rogaland Historie (RH) er eit fylkeslag med det føremål å arbeida for kjennskap til ymse greiner av Rogalands soge: by og bygdesoge, gards og ættesoge, fornsoge, innsamling av folkeminne og anna som kan halda vedlike den norske kulturarven.

For det føremålet skal laget skipa lokallag og organisera samarbeidet mellom dei ymse lokalhistoriske og ættehistoriske lag og samskipnader i fylket og vera bindeledd mellom lokalhistorikarane innbyrdes.

Laget skal:

 • Publisera kjeldemateriale og artiklar frå dei ymse arbeidsfelt.
 • Syta for avskriving, registrering og innsamling av kjeldegrupper for ætte- og        lokalhistorisk arbeid.
 • Gje ut årbok.
 • Driva kurs og folkeopplysning.
 • Halda kontor med plass for bibliotek og arkiv.
 • Laget er medlem i Landslaget for lokalhistorie.

 2. MEDLEMSKAP

 1. Som lokallag kan tas opp foreiningar og lag som har oppgåver i samsvar med fylkeslaget sine føremål og som har eit avgrensa geografisk opptaksområde innanfor Rogaland.
 2. Alle medlemmer i lokallag tilslutta  er automatisk medlemmer i fylkeslaget.
 3.  Offentlege institusjonar, bibliotek, andre organisajsonar og lag og personar busett utanfor lokallaga sine opptaksområde kan vera tilknytta  og abonnera på årbok, tidskrift og andre publikasjonar. Slik tilknytning gjer ikkje medlemsrattar jf. § 7.
 4. Viss eit historielag tilknytta  ikkje har halde sitt eige årsmøte innan utgangen av april, skal  kontakte lagets styre for å hjelpe til med gjennomføringa av årsmøtet.

3. ÅRSPENGAR

Årspengane er samansett av to delar; ein til fylkeslaget og ein til det aktuelle lokallaget.  Den som er medlem i fleire lokallag skal kun betala andel til fylkeslaget gjennom eitt av desse.

4. STYRE

Laget skal leiast, fond og midlar skal forvaltast av eit styre på 7 medlemmer med 4 varamedlemmer.

Årsmøtet vel:

 1. Leiar for 2 år.
 2. 6 styremedlemmar for 2 år slik at 3 og 3 går ut etter tur.
 3. 4 varamedlemmer for 1 år.
 4. Revisor.
 5. Valnemd på 3 medlemmer og 1 varamedlem for 1 år.

Styret vel seg imellom nestleiar for 1 år.

Styret vert kalla inn av leiaren eller når to styremedlemmer krev det.

Skriftleg innkallling med saksliste skal sendast styremedlemmene og varamedlemmene minst 6 dagar føre møtet.

Munnleg innkalling og stuttare frist må berre nyttast i særskilde høve.

Lovleg innkalla styremøte er vedtaksført når det møter minst fem av dei innkalla og berre eitt av desse er varamedlem.

Styret har høve til å velja nemder eller utval til å ta seg av arbeidsoppgåver som laget arbeider med.  Leiaren i styret får melding om møta i nemdene og har høve til å møta, men utan røysterett.

Eit råd sett saman av fylkeslaget sitt styre og leiarane i lokallaga, møtes ein gong i året.

 5. REKNESKAP

Rekneskapen skal førast kvart kalenderår og leggast fram for årsmøtet til godkjenning    i revidert stand.  Midlar som er løyvde til særlege føremål skal gå inn i fond som det          skal gjerast særskild greie for og som skal førast på eigne konti i rekneskapen.

 6. FRAMLEGG FRÅ LOKALLAG

Kvart lokallag kan innan januar månad senda framlegg til styret om saker ein ønsker tatt opp på årsmøtet.  Styret tar stilling til framlegga og legg fram si til eller fråråding  innan fristen for årsmøtesakene.

 7. UTSENDINGAR TIL ÅRSMØTE

Utsendingar til årsmøtet blir valde i lokallaga.  Røysteføre er medlemmar etter § 2.2, og som har betalt årspengane siste året. Ved utrening av antall utsendingar til årsmøtet ligg til grunn antall medlemmer i lokallaget og eventuelt frå nabokommunar:

 • Inntil 25 medlemmar gjer rett til 1 utsending
 •  26-50 medlemmar: 2 utsendingar
 •  51-100 medlemmar: 3 utsendingar
 •  Vidare får laget 1 utsending pr. overskytande 100 medlemmar ut over  dette.

 8. ÅRSMØTE

Årsmøtet vert halde kvart år innan utgangen av mars måned.  Tid for årsmøte og sakliste vert utlyst i medlemsbladet og i eigen kunngjering til lokallaga, med 30 dagars varsel.  Årsmøtesakene er idenne tida utlagde på lagskontoret.

Årsmøtet har føre:

 1. Årsmelding
 2. Revidert rekneskap
 3. Val av styre, revisor og valnemnd etter § 4.
 4. Fastsetjing av årspengar.
 5. Framlegg frå styret eller som etter § 6 vert framlagde.

Røysterett på årsmøtet har dei valde utsendingane frå lokallaga og medlemmene i styret for. Alle medlemmar som har betalt årspengane for siste året, har høve til å møta på årsmøtet med tale- og forslagsrett. Vedtak vert gjort med vanleg fleirtal unnateke saker etter §9 og § 10.

 9. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte kan kallast inn etter samrøystes vedtak av styret, eller når minst ¼ av medlemmane utanom styret krev det.  For innkalling, varsel og røysting gjeld dei same reglar som for årsmøtet.

10. ÆRESMEDLEMMAR

Årsmøtet vel æresmedlemmar etter framlegg frå styret.

11. LOVENDRINGAR

Vedtak om lovendring kan gjerast på årsmøtet med 2/3 fleirtal.  Framlegg til lovendring må vera styret i hende innan utgangen av desember måned.

 12. OPPLØYSING AV LAGET

Vedtak om oppløysing av laget kan gjerast med 2/3 fleirtal på to vanlege årsmøte etter einannan. I det høvet laget vert oppløyst, skal arkiv, bibliotek og laget sine midlar haldast saman    og gå over anten til Statsarkivet i Stavanger eller Rrogaland fylkesarkiv.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv
Rogaland Historielag