Oversikt over eierskifte vedrørende gården Kvaleberg, gnr. 21 i Hetland, tidligere Frue Sogn

PDF pageEmail page

I folketellingen av 1801 er stedet nevnt som Qvaleberget, og var en del av Bispeladegård. Bispeladegård hadde hus der Lagård gravlund ligger i dag. Kvaleberg ble drevet selvstendig. Det var 2 leietakere på gården. Før den tid hadde Mons Torgersen Leikvam født i 1703, og konen Gjertrud Gjermundsdatter, bygslet garden. Mons er farbror til Endre Salomonsen  Soma som siden kjøpte gården.

Endre Salomonsen Soma og konen Anna Ingebretsdatter Forus hadde gard på Hana i Høyland. De kjøpte Qvaleberget, og skjøte er av 8. mars 1806. Betalingen den gang var 900 riksdaler. Garden hadde en skyld på 3 spann korn. Eiendommen hadde gardsnr. 21, løpenr. 139 i Stavanger Amt, Jæderen og Dalane Fogderi, Goa Tinglag samt Stavanger Præstegjeld.

Fra denne tiden kan en regne at slekten kom til Kvaleberg.

Endre og Anna hadde tre døtre som ble med til Kvaleberg. Marie var eldst , og hun giftet seg med Enoch Nielsson. De to fikk hjemmel til Kvaleberg.

I 1838 står det at Enoch Nielssens Enke er eier av bruket, dette er Maria. Hun deler garden i tre og overfører til tre sønner som de nye eierne fra 17. mars 1842 :

Niels Qvaleberg – gnr. 21, løpenr. – 199 , skuld 1 3/8 spann,

Endre Qvaleberg – gnr. 21, løpenr. 200, skuld 1 3/8 spann

Andreas Qvaleberg – gnr. 21, løpenr. 201, skuld 1/4

Den fjerde sønnen som het Enok, får i 1843 overført løpenr. 201 fra Andreas- Dette overfører Enoch i 1848 til Ole Chr. Knutsen. Enok har siden hus på bygslet grunn på løpenr. 199.

Endre dør i 1842. I testamentet er Andreas oppført som arving av løpenr. 200 og har skjøte på dette med dato 18. januar 1844.

I 1889 blir løpenr. forandret til bruksnr.  Eiere på denne tider er:

Niels – gnr 21, – bnr. 43, – skuld 2 mark, 72 øre

Andreas – gnr. 21, – bnr. 44 – skuld 2 mark, 48 øre.

I 1894 overfører enken etter Niels, Inger, bnr. 43 til svigersønnen, Søren G. Roth. Han overfører senere, ved skjøte av 25. juni 1898 dette til Ole H. Gausel.

I 1899 blir bnr. 44 overført til Daniel F. Bergsagel, og Andreas kjøper tomt til folgehus der riksveien er i dag. Tomten får bnr. 177. Datteren til Andreas, Emilie. gifter seg ikke. Hun steller for foreldrene og ble boende i følgehuset til hun dør i 1929. Dette huset ble revet i 1990-årene.

Når det gjelder Kvaleberg skole, starten denne skolen med fast lærer i 1869. Først holdt skolen til en privatbolig. Den første skolebygningen som tilhører Kvaleberg skole, var et hus som ble flyttet fra Schancheholen i 1907.

Det er ikke noe hjemmelsdokument som viser noen tomteoverføring  til Hetland kommune. Den 21. august 1946 ble det ført en skylddelingsforretning og et målebrev fra bruksnr. 44 til bruksnr. 649, Hetland kommune. Skolebygget ble satt opp på eiendommen til Daniel Bergsagel. Skolehuset kan ha blitt satt opp uten vederlag. Når kommunen ikke betalte, trengte de ikke noe papir.

Powered by WordPress and ShopThemes
Rogaland Historielag