Vedtekter

PDF pageEmail page

Vedtekter i samsvar med årsmøte 2009

Vedtekter for Riska historie- og museumslag, i samsvar med vedtak på årsmøte 17.02.09

§1 Foreningens navn og formål
Foreningens navn er Riska historie- og museumslag. Foreningens formål er å arbeide for god og formålstjenlig bevaring og registrering av Riskabygdas fornminner. Med dette mener innsamling og registrering av bygninger, bruksting, skriftlige- og muntlige beretninger, stedsnavn, levesett, handelsvirksomhet, kommunale dokumenter m.m. med hensikt å bevare dette for kommende generasjoner. Foreningen skal arbeide for at innsamlet materiale skal kunne utstilles i egnede lokaler i bygda.

§2 Medlemskap
Enhver som retter seg etter foreningens vedtekter kan tas opp som medlem. Medlemskapet regnes fra den dato innbetalingen av den til enhver tid fastsatte kontingent er kommet foreningen i hende.

§3 Styret
Foreningens styre skal bestå av 5-fem- medlemmer med funksjonene: leder, sekretær, kasserer og 2 styremedlemmer, samt 2 varamenn. Varamennene har møteplikt og stemmerett ved forfall. Styret er beslutningsdyktig når minst 3-tre- medlemmer er til stede. Ved eventuell stemmelikhet avgjør lederens stemme utfallet.

§4 Årsmøte
Ordinært årsmøte avholdes før utgangen av mars måned. Dato, som bestemmes av styret, kunngjøres sammen med saksliste med minst 14-fjorten- dagers varsel. Innkalling til årsmøte sendes skriftlig til alle medlemmer. På ordinært årsmøte skal legges frem: 1. Årsberetning 2. Revidert regnskap 3. Saker som styret fremmer 4. Saker som er kommet inn fra medlemmer 5. Valg av nye styremedlemmer, revisorer og andre tillitsmenn som foreningen finner nødvendig. 6. Fastsettelse av kontingenten 7. Saker som er kommet inn fra medlemmer, må være styre i hende innen fristen gitt på innkalling for å kunne bli behandlet på årsmøte. Saker som ikke omfatter lover/økonomi avgjøres av vanlig flertall av de fremmøtte. Slike endringer krever 2/3 flertall av de fremmøtte.

§5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte innkalles, dersom styret eller 10-ti- prosent av medlemmene krever dette. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 7 dagers varsel. Innkallingen sendes til alle medlemmer, med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden.

§6 Valgkomite
Valgkomiteen består av 3-tre- medlemmer. Disse velges av årsmøte for 3-tre- år, slik at ett medlem skiftes ut hvert år. Valgkomiteens leder er det medlem som er inn i sitt tredje år. Valgkomiteen fremmer forslag til kandidater til de tillitsverv som til enhver tid er på valg og bistår med gjennomføringen av valgene.

 

Powered by WordPress and ShopThemes
Rogaland Historielag